Visie KGS Bree-Beek

Visie

GEDRAGSCODE KGS Bree-Beek

Voor spelers, ouders, verantwoordelijken en supporters. Klik hier om de gedragscode van onze vereniging te lezen!

 

 


MISSIE KGS Bree-Beek

 

G.S. Beek heeft als missie, binnen de structuur van K.B.V.B., haar leden, uit de eigen en omliggende streken, een kwalitatieve opleiding aan te bieden, zodat de leden hun aanwezige talenten op een eigen niveau kunnen ontwikkelen,
dit ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst. Groen Star Beek is één familieclub.

 STRUCTUUR GROEN STAR BEEK AFDELING JEUGDVOETBAL 

Functieomschrijving Jeugdbestuur
Inleiding
Groen Star Beek kan niet zonder vrijwilligers. Zij vormen het hart van onze vereniging. Deze omschrijving is gemaakt om de diverse vrijwilligersfuncties inzichtelijk te maken. Met ingang van het seizoen 2008-2009 is er een nieuwe structuur ontwikkeld waarbij de continuïteit niet afhankelijk is van enkele personen.
Deze structuur wordt ondersteund door taakomschrijvingen en diverse vormen van beleid zoals bijvoorbeeld (en deels nog te ontwikkelen) het jeugdbeleidsplan 2008, gedragscode, enz.

Dit alles is natuurlijk een groeidocument.
Organigram en taakomschrijvingen jeugdbestuur (zie organigram jeugdbeleidsplan 2008).
Nog niet alle functies en taakomschrijvingen zijn (geheel) ingevuld. Misschien functioneert het een en ander niet helemaal zoals we gedacht hadden. Daarom houden wij ons aanbevolen voor aanvullingen en opbouwende kritiek. 

Toelichting taken jeugdbestuur
Het jeugdbestuur als geheel is verantwoordelijk voor de activiteiten binnen de jeugd in de meest brede zin van het woord. De doelstelling is om de jongens/meisjes een sportieve en veilige omgeving te bieden waarin plezierig gevoetbald kan worden. Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig die diverse aspecten zoals voetbaltechnische zaken, vrijwilligers, activiteiten enz. verzorgen. 

Werkzaamheden commissies

Het jeugdbestuur wordt ondersteund door tal van commissies (zie organigram hoofdbestuur) Per commissie voeren een aantal vrijwilligers gezamenlijk de werkzaamheden uit. Het jeugdbestuur communiceert met aanspreekpunten in het hoofdbestuur. 

Oudercontacten
We willen graag contact met ouders; wat leeft er onder hen. Wat gaat goed, wat kan beter. Naast ideeën verwachten we ook ondersteuning daar waar dat wenselijk is. Verder hopen wij ook dat er een brug kan worden geslagen in de communicatie daar waar dat nodig is, zoals bijvoorbeeld in de contacten met allochtonen en ouders die zich nooit laten zien. We willen een grotere betrokkenheid van de ouders bij de voetballende kinderen en de vereniging. 

Vertrouwenspersoon

Binnen de club is ook een vertrouwenspersoon die benaderd kan worden. 

Jeugdvoorzitter en coördinator
Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de jeugd.
Vertegenwoordigen jeugdraad in hoofdbestuur en bijwonen vergaderingen.
Leiden van bestuurs- en andere vergaderingen.
Coördineren van de verschillende bestuurstakenToezicht houden op en informeren naar bestuurstaken.
Samen met dagelijks bestuur opstellen en uitvoeren van beleid.
Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, insamenwerking met het bestuur.
Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden / trainers / afgevaardigden.
Organisatie bij vergaderingenSamenstellen agenda en verspreiden ervan.
Uitnodigingen voor de vergaderingen.
Organisatie rondom de vergadering. Lokaal regelen, koffie of fris.
Verslaggeving (beslispunten en actiepunten) van de vergadering

Samenwerking met G.C. en secretaris hoofdbestuur

Inkomende post verwerken en uitgaande post verzorgenVerantwoordelijk voor de mailbox en het verspreiden van de e-mails zodat deze bij de juiste personen binnenkomen.
Belangrijke binnen komende post agenderen voor overleg.
Zorgen dat uitgaande post opgeslagen wordt. Bijv. aan gemeente, bond, e.d. Ondertekening door secretaris of voorzitter.
Belangrijke inkomende en uitgaande post archiveren.
Planning maken, vergaderingen plannen.
Is verantwoordelijk voor een overzicht van de spelers.
Bijhouden jeugdledenbestand; zorgt in samenspraak met de secretaris van het bestuur voor een accurate spelerslijstIs verantwoordelijk voor het bijhouden van de teamlijsten.
De mutaties van de teamleden doorgeven aan de betreffende verantwoordelijken.
Namen van nieuwe leden doorgeven, intern (commissie, trainer en penningmeester). Zorgdragen voor communicatie met penningmeester; voor zover bedragen niet betaaldworden wordt dit doorgegeven aan de trainers/leiders van de teams en aan het jeugdbestuur.
Is verantwoordelijk voor een overzicht van de vrijwilligers.

Technische commissie (TC)
De technische commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid, de indeling en de begeleiding van de teams. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor hetbegeleiden/contact met de trainers/leiders van de diverse teams.
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische jeugdbeleidsplan (voor uitgebreide beschrijving van het plan verwijs ik naar het jeugdbeleidsplan 2008).
Doet voorstellen en zal in overleg met het jeugdbestuur de grote lijnen van het technischbeleid bepalen (bijvoorbeeld het spelersvolgsysteem, vergelijkbare spelers in teams).
Zorgt voor de uitvoering en het up to date houden van het technisch jeugdplan.
Coaching en technische begeleiding van de trainers/leiders.
Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams.
Is verantwoordelijk voor het spelersvolgsysteem in overleg met de trainers/leiders.
Draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden.
Organiseert trainingsbijeenkomstenIs actief in het werven en behouden van vrijwilligers.
Organiseert kennismaking van ouders met trainers, coaches en bestuur, in samenwerking met de secretaris.
Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden.
Stelt trainings(jaar)plannen op.

Wedstrijdsecretariaat (WS)
Wedstrijdsecretariaat: verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden en het goedeverloop van deze wedstrijden.
Opstellen van wedstrijdprogramma.
Draagt zorg voor de keuring van de velden.
Onderhoud contacten met de KBVB voor wat betreft scheidsrechters als wedstrijdinformatie.
Zorgt voor de aanmeldingen van teams bij de KNVB.
Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers.
Scheidsrechterssecretariaat: draagt zorg voor de inzet en opleiding van scheidsrechters binnen de vereniging.
Opgeven scheidsrechters bij de bond.
Opleidingen verzorgen voor scheidsrechters op alle niveaus binnen de vereniging.
Opstellen schema van te fluiten wedstrijden en scheidsrechters.

Activiteitencommissie (AC)
Binnen een club zijn er vele bijzondere activiteiten die georganiseerd moeten worden zoals tornooien, Kerstfeest, Sinterklaas, tombola, enz. Deze commissie is hiervoor verantwoordelijk.
Het jeugdbestuur is bevoegd om binnen de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten en financiële middelen deze activiteiten te organiseren en uit te voeren.
Binnen het secretariaat is er een persoon die de jeugdledenadministratie bijhoudt en dat doet in overleg met de G.C.
Formeel is het jeugdbestuur geen bestuur en valt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
Het jeugdbestuur is bevoegd om binnen de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten en financiële middelen deze activiteiten te organiseren en uit te voeren.
 

Materiaalcommissie (MC)
Is verantwoordelijk voor het beheer van het materiaalHet gaat zowel om de shirts, ballen, hesjes, trainingsmateriaal als het materiaal voor de velden, netten, hoekvlaggen, goals enz.
Is aanspreekpunt voor het materiaal.
Zorgt voor de uitgifte van het materiaal aan het begin van het jaar.
Is verantwoordelijk voor de opbergruimtes en de sleutels die daarbij horen.
Checkt tussentijds of het materiaal nog voldoende aanwezig is.
Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen.
Aan het eind van ieder seizoen wordt er een inventarisatie gemaakt bij elk team voor het vervangen van kleding en materialen. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van de ballen en overige trainingsmaterialen . Vervolgens wordt dit voorgelegd aan het dagelijks bestuur en indien akkoord besteld! In de eerste weken van het seizoen wordt e.a uitgereikt
Treedt in overleg met het hoofdbestuur over de financiële consequenties van het bovenstaande.

Feestcommissie (FC)
(Sinterklaasfeest, Kerstfeest, BBQ, parking beachparty’s …)
De feestcommissie jeugd is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van alle nevenactiviteiten, die ten behoeve van de jeugd van GS Beek worden uitgevoerd.
De feestcommissie jeugd is bevoegd om binnen de door de jeugdraad vastgestelde uitgangspunten, beleid en financiële middelen deze activiteiten te organiseren en uit te voeren.
Opstellen van een draaiboek voor de nevenactiviteiten, gebaseerd op het vastgestelde beleid, de vastgestelde uitgangspunten voor de nevenactiviteiten en de toegekende financiële middelen.
Voorleggen van het plan van de nevenactiviteiten aan dagelijks jeugdbestuur ter goedkeuring.
Coördineren van de uitvoering van de nevenactiviteiten.Vanuit elke (sub)commissie is er overleg met het dagelijks jeugdbestuur en de diverse andere commissies om alle activiteiten op te zetten, te coördineren enz..
Steeds zijn vrijwilligers welkom.
Zorgt voor de promotie, uitgifte en administratie van tombola (zoals 21-spel, tombola tornooien) en is verantwoordelijk voor het innen van de bedragen in samenwerking met het dagelijks jeugdbestuur.

Kantiencommissie (KC)
Kantinepersoneel wordt geworven onder vrijwilligers.In overleg met hun leden zijn zij verantwoordelijk voor de invulling van de geplande activiteiten. 

Wedstrijdcommissie (WC)
Benaderen van clubs voor deelname aan thuistornooien.
Thuistoernooien via wedstrijdsecretaris jeugd aanmelden bij de KBVB.
Afspraken maken met verantwoordelijke kantine bv. i.v.m. opening kantine.
Regelen van scheidsrechters, EHBO, prijzen, …
Evalueren van de tornooien om te komen tot tornooien die zoveel mogelijk jeugdleden aanspreken.

Afstemmen data met secretariaat.Voorleggen van het plan voor de uit- en thuistornooien aan het jeugdbestuur ter goedkeuring.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved GS Beek